Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie 42-280 Częstochowa, ul. Łukowa 57
Zakup sprzętu pszczelarskiego 2022 r. (2022.01.21)2022.03.16
220121OD DZIŚ 11.03.2022 r. MOŻNA REALIZOWAĆ ZAKUPY W RAMACH WSPARCIA Z KOWR.
Zapotrzebowanie i dane do umowy proszę wysyłać na załączonych drukach do biura RZP najlepiej drogą mailową.
Z pełną dokumentacją można zgłaszać się do biura na podpisywanie umów od dnia 24 marca 2022 r.

Zakup sprzętu pszczelarskiego

Informacje dla pszczelarzy chcących skorzystać z tego działania

Na stronie rzpcz.pl/dokumenty jest zamieszczony druk do pobrania (załącznik nr2-zakup sprzętu...). Jeżeli pszczelarz chce skorzystać z refundacji musi wypełnić ten druk, dostarczyć do biura RZP w Częstochowie, osobiście, listownie lub e-mail.
W chwili podpisania przez RZP umowy z KOWR zostanie wysłany SMS/e-mail do pszczelarzy którzy złożyli wnioski o możliwości dokonywania zakupu (data zakupu nie może być wcześniejsza). W międzyczasie zostanie przygotowana umowa która zostanie podpisana z pszczelarzem po dostarczeniu dokumentów do rozliczenia refundacji.
Kto może korzystać:

- Pszczelarze, producenci produktów pszczelich - umieszczający na rynku te produkty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej, czy rolniczego handlu detalicznego), którzy posiadają co najmniej 10 pni pszczelich pod warunkiem, że inwestycja w ramach "Zakupu sprzętu pszczelarskiego" nie będzie wspierana w ramach działań: "Modernizacja gospodarstw rolnych", "Restrukturyzacja małych gospodarstw", "Premie dla młodych rolników", "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" oraz "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z rozporządzeniem PEiR nr 1305/2013.
- Koszty podstawowe - wydatki poniesione w okresie od dnia podpisania umowy między KOWR i podmiotem uprawnionym na zakup fabrycznie nowego sprzętu pszczelarskiego oraz maszyn i urządzeń służących do produkcji pasiecznej.
Odbiorcy końcowi pomocy dokonają zakupu sprzętu pszczelarskiego oraz maszyn i urządzeń służących do produkcji pasiecznej, o których mowa w pkt. 7.2.3 za własne środki.
a) Faktury/rachunki za zakupiony sprzęt pszczelarski powinny być wystawione na poszczególnych odbiorców końcowych pomocy i zawierać szczegółową specyfikację zakupionego sprzętu.
b) Podmiot uprawniony po zawarciu umowy z KOWR jest zobowiązany do podpisania umów z odbiorcami końcowymi pomocy, w których określi dla nich maksymalną kwotę refundacji stanowiącą 60% ceny netto zakupu przy założeniu, że kwota ta nie przekroczy w okresie jednego sezonu kwoty wynikającej z iloczynu 100 zł i posiadanej liczby pni pszczelich i nie będzie wyższa niż 15 000 zł.
Odbiorca końcowy zobowiąże się w tej umowie do:
- utrzymywania sprzętu w należytym stanie technicznym przez okres 5 lat licząc od roku następującego po roku, w którym zakończono realizację projektu,
- oznakowania zakupionego sprzętu w sposób trwały napisem "KOWR - (rok zakupu)" umożliwiający jednoznaczną identyfikację sprzętu przez okres 5 lat,
- posiadania pełnej dokumentacji źródłowej poniesionych kosztów przez okres
5 lat, licząc od roku następującego po roku, w którym zakończono realizację projektu, a w szczególności faktur/rachunków oraz dokumentów potwierdzających dokonanie płatności,
- ponoszenia odpowiedzialności materialnej wobec podmiotu uprawnionego, w przypadku nieprzestrzegania zobowiązań umownych oraz niniejszych Warunków,
- poddania się wszelkim kontrolom dotyczącym realizacji projektu przeprowadzanym przez KOWR, inne upoważnione instytucje, jak również organy Komisji Europejskiej,
- oświadczenia, iż spełnia wymogi przyznania pomocy określone w pkt. 7.2.2. niniejszych Warunków,
- oświadczenia, iż nie korzystał i nie będzie korzystał z innych źródeł dofinasowania na zakup tego sprzętu.
KOWR dokona wyliczenia, a ARiMR wypłaty refundacji kosztów poniesionych przez odbiorców końcowych w wysokości nie większej niż 60% poniesionych kosztów netto
Maksymalna wysokość pomocy przekazanej jednemu odbiorcy końcowemu w ramach tego działania, w okresie jednego sezonu nie przekroczy 100 zł w przeliczeniu na jeden pień pszczeli i nie będzie wyższa niż 15 000 zł.

Zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej

Informacje dla pszczelarzy chcących skorzystać z tego działania.

Na stronie www.rzpcz.pl jest zamieszczony druk do pobrania (załącznik nr2.gospodarka wędrowna).
Jeżeli pszczelarz chce skorzystać z refundacji musi wypełnić ten druk, dostarczyć do biura RZP w Częstochowie, osobiście, listownie lub e-mail.
W chwili podpisania przez RZP umowy z KOWR zostanie wysłany SMS/e-mail do pszczelarzy którzy złożyli wnioski o możliwości dokonywania zakupu (data zakupu nie może być wcześniejsza). W międzyczasie zostanie przygotowana umowa która zostanie podpisana z pszczelarzem po dostarczeniu dokumentów do rozliczenia refundacji.

‒ Pszczelarze, producenci produktów pszczelich - umieszczający na rynku te produkty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej czy rolniczego handlu detalicznego), którzy posiadają co najmniej:
‒ 25 pni pszczelich - przy zakupie przyczep (lawet) do przewozu uli, wag pasiecznych, urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli, elektryzatorów (pastuchów elektrycznych), lokalizatorów GPS uli;
‒ 150 pni pszczelich - przy zakupie przyczep (lawet) do przewozu uli, wag pasiecznych, urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli, elektryzatorów (pastuchów elektrycznych), lokalizatorów GPS uli, ładowarek, miniładowarek oraz innych wózków samojezdnych do załadunku i rozładunku uli,
pod warunkiem, że inwestycja w ramach "Zakupu urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej" nie będzie wspierana w ramach działań: "Modernizacja gospodarstw rolnych", "Restrukturyzacja małych gospodarstw", "Premie dla młodych rolników", "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" oraz "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z rozporządzeniem PEiR nr 1305/2013.
1. Koszty podstawowe - wydatki poniesione (w okresie od dnia podpisania umowy między KOWR i podmiotem uprawnionym) na zakup:
- dla producentów produktów pszczelich posiadających co najmniej 25 pni pszczelich:
- przyczep (lawet) do przewozu uli,
- wag pasiecznych,
- urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli,
- elektryzatorów (pastuchów elektrycznych),
- lokalizatorów GPS uli.
- dla producentów produktów pszczelich posiadających co najmniej 150 pni pszczelich:
- przyczep (lawet) do przewozu uli,
- wag pasiecznych,
- urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli,
- elektryzatorów (pastuchów elektrycznych),
- lokalizatorów GPS uli,
- ładowarek, miniładowarek oraz innych wózków samojezdnych do załadunku i rozładunku uli.
- Podmiot uprawniony po zawarciu umowy z KOWR jest zobowiązany do podpisania umów z odbiorcami końcowymi pomocy, w których określi dla nich maksymalną kwotę refundacji stanowiącą 60% ceny netto zakupu przy założeniu, że kwota ta nie przekroczy kwoty wynikającej z:
◦ iloczynu 150 zł i posiadanej liczby pni pszczelich (dla producentów produktów pszczelich posiadających od 25 do 149 pni pszczelich),
◦ iloczynu 200 zł i posiadanej liczby pni pszczelich i nie będzie wyższa niż
40 000 zł (dla producentów produktów pszczelich posiadających co najmniej 150 pni pszczelich). Limit 40 000 zł dotyczy wszystkich rodzajów urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej.

bezpośredni link do pobrania:
sprzęt:
http://rzpcz.pl/docs1/2021-22_Zalacznik_nr_2_-_Dane_do_umowy_sprzet.pdf
gospodarka wędrowna:
http://rzpcz.pl/docs1/2021-22_Zalacznik_nr_2_-_Dane_do_umowy_gospod.wedrowna.pdf
Blok reklam
Ul-tech
img
span>
Ramki do uli róznego typu.
Mapa RZP w Czestochowie
img
Rozmieszczenie Kół Pszczelarzy wg. mapy powiatów naszego regionu.
Kontakt z Kołami Pszczelarzy.
Pokarm dla pszczół
img
apifood.pl
Apiciasto powstaje na bazie najwyższej jakości składników bezpiecznych dla pszczół.
Zakład produkujący Apifood otwarty jest na sugestie płynące od pszczelarzy,
dzięki czemu produkcja odbywa się pod nadzorem technologów i pszczelarzy aby móc dostarczyć najlepszy produkt.
Praca Zarządu RZP
img
Zarząd RZP jest otwarty na współpracę
- z władzami lokalnymi
- z samorządami
- z organizacjami pozarządowymi
Sklep pszczelarski przy RZP
img
Olga Romanowska - tel: 516 056 323
- bogaty wybór asortymentu
- realizacja zakupów na dotacje z UE
- współpraca z najlepszymi dostawcami sprzętu
- realizacja indywidualnych zamówień
ZAPRASZAMY WE WTOREK I ŚRODĘ W GODZ. 10-14
42-280 Częstochowa - Gnaszyn ul.Łukowa 57
TEL.: biuro: 797 116 770, księgowość: 504 172 011, Mail2: biuro@rzpcz.pl
NIP: 573 133 73 72
BNP Paribas, NR RACHUNKU: 05 1750 0012 0000 0000 3089 7617
seled4@interia.pl