Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie 42-280 Częstochowa, ul. Łukowa 57
Realizacja projektu zakupu pszczół.2022.04.27
220427Realizacja projektu zakupu pszczół:
Projekt dotyczy zakupu matek, odkładów pszczelich.
Kwota refundacji wynikająca z umowy, przypadająca na jedną rodzinę pszczelą to 5 zł, czyli koło które ma 1000 rodzin pszczelich może będzie mieć zrefundowane zakupy matek, odkładów pszczelich wysokości co najmniej 5000 zł (zakup netto 7140 zł) i kwota ta nie może być wyższa niż 70% wartości.
\Matki pszczele muszą być zakupione w pasiekach realizujących programy hodowlane dla linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi i rejestry, będących pod oceną prowadzoną przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego ds. rolnictwa. Refundacja kosztów podstawowych, nie wyższa niż 70% kosztów netto wynikających z dokumentów, z zastrzeżeniem, że cena jednostkowa netto pakietu/odkładu pszczelego przyjęta do refundacji nie przekroczy 250 zł/sztukę i cena jednostkowa netto matki pszczelej przyjęta do refundacji nie przekroczy 250 zł/sztukę.
Zakup pszczół powinien być dokonywany:
1) w przypadku matek pszczelich
– matek pszczelich pochodzących z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi i rejestry, z pasiek hodowlanych będących pod oceną prowadzoną przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego ds. rolnictwa, posiadających zaświadczenie weterynaryjne o stanie zdrowia pszczół w pasiece, wpisanych do wykazu prowadzonego przez KOWR,
2) w przypadku pakietów lub odkładów pszczelich:
a) w pasiekach hodowlanych będących pod oceną prowadzoną przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego ds. rolnictwa, które przedłożą w KOWR przed rozpoczęciem sprzedaży zaświadczenie weterynaryjne o stanie zdrowia pszczół w pasiece, o którym mowa w § 5 i zostaną wpisane na listę pasiek dopuszczonych do sprzedaży, dostępną na stronie KOWR.
Wykaz pasiek które złożyły świadectwa zdrowotności.b) w pasiekach rekomendowanych przez podmiot uprawniony, posiadających weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany w związku z prowadzeniem działalności nadzorowanej dotyczącej pszczół lub wpisanych do rejestru PLW, które przedłożą w KOWR przed rozpoczęciem sprzedaży zaświadczenie o stanie zdrowia pszczół w pasiece, i zostaną wpisane na listę pasiek dopuszczonych do sprzedaży, dostępną na stronie KOWR.
Pasieki Rekomendowane:
  • Sławomir Bednarczyk ul. Ludowa 128, 42-200 Częstochowa,
  • „Pszczółka” Kamil Lara - 42-270 Garnek,
  • Pasieka Miodowa Faktoria – 97-532 Żytno,
  • Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt – Pasieka Kocierzowy

Matki w pakietach lub odkładach kupowanych w pasiekach rekomendowanych, muszą pochodzić z linii hodowlanych pszczół, dla których prowadzone są księgi lub rejestry, będących pod oceną prowadzoną przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego ds. rolnictwa. Pochodzenie zakupionych matek pszczelich lub matek pszczelich zakupionych w pakietach lub odkładach powinno być potwierdzone w karcie pochodzenia
1. Producent produktów pszczelich (końcowy odbiorca pszczół) w danym sezonie nie może otrzymać wsparcia do zakupu matek, pakietów lub odkładów pszczelich łącznie, więcej niż 50% liczby aktualnie posiadanych przez niego pni pszczelich, w tym nie więcej niż 20% pakietów i odkładów pszczelich. Limitu 20% pakietów i odkładów pszczelich nie stosuje się do małych pasiek (do 6 pni pszczelich).
2. Odbiorcami matek, pakietów lub odkładów pszczelich zakupionych w ramach niniejszej umowy nie mogą być pasieki:
1) będące pod oceną prowadzoną przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,
2) rekomendowane przez podmiot uprawniony, które dokonały sprzedaży pakietów lub odkładów pszczelich,
3) osób pozostających w związku małżeńskim z osobami będącymi sprzedawcami odkładów, pakietów i matek pszczelich, z wyjątkiem, kiedy osoby te przedstawią dokument stwierdzający rozdzielność majątkową.
Realizacja projektu przez RZP:
do dnia 15 czerwca należy zgłosić do biura RZP zapotrzebowanie na matki od pszczelarzy - jaka ilość - jaka wartość - z jakich pasiek hodowlanych. Biuro RZP w Częstochowie przesyła informację do pasieki hodowlanej potwierdzającą o chęci nabycia matek przez pszczelarzy związku. Do 10 lipca muszą wpłynąć z kół płatności za otrzymane matki na konto RZP wraz z kosztami przesyłki. W ślad za płatnościami, e-mailem należy przesłać listę pszczelarzy, którzy dokonali zakupów wraz w w/w danymi: ilość i wartość oraz hodowca.
Pszczelarze którzy nie wpłacą do tego terminu należności za matki nie będzie wypłacana refundacja.
To RZP jest płatnikiem do pasiek hodowlanych. RZP po otrzymaniu listy roześle do pszczelarzy korzystających z refundacji na zakup pszczół pokwitowania odbioru matek, pakietów lub odkładów pszczelich zawierających: liczbę odebranych pszczół, dane odbiorcy, oświadczenie odbiorcy, że nie pozostaje w związku małżeńskim z osobą będącą sprzedawcą matek, pakietów i odkładów pszczelich, z wyjątkiem przedstawienia dokumentu stwierdzającego rozdzielność majątkową oraz podpis odbiorcy,
Blok reklam
Ul-tech
img
span>
Ramki do uli róznego typu.
Mapa RZP w Czestochowie
img
Rozmieszczenie Kół Pszczelarzy wg. mapy powiatów naszego regionu.
Kontakt z Kołami Pszczelarzy.
Pokarm dla pszczół
img
apifood.pl
Apiciasto powstaje na bazie najwyższej jakości składników bezpiecznych dla pszczół.
Zakład produkujący Apifood otwarty jest na sugestie płynące od pszczelarzy,
dzięki czemu produkcja odbywa się pod nadzorem technologów i pszczelarzy aby móc dostarczyć najlepszy produkt.
Praca Zarządu RZP
img
Zarząd RZP jest otwarty na współpracę
- z władzami lokalnymi
- z samorządami
- z organizacjami pozarządowymi
Sklep pszczelarski przy RZP
img
Olga Romanowska - tel: 516 056 323
- bogaty wybór asortymentu
- realizacja zakupów na dotacje z UE
- współpraca z najlepszymi dostawcami sprzętu
- realizacja indywidualnych zamówień
ZAPRASZAMY WE WTOREK I ŚRODĘ W GODZ. 10-14
42-280 Częstochowa - Gnaszyn ul.Łukowa 57
TEL.: biuro: 797 116 770, księgowość: 504 172 011, Mail2: biuro@rzpcz.pl
NIP: 573 133 73 72
BNP Paribas, NR RACHUNKU: 05 1750 0012 0000 0000 3089 7617
seled4@interia.pl