Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie 42-280 Częstochowa, ul. Łukowa 57
Wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania pomocy w interwencji w sektorze pszczelarskim.2023.02.10
230210WYTYCZNE SZCZEGÓŁOWE NA STRONIE MRIRW
Wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania, wypłaty i warunków zwrotu pomocy dla interwencji w sektorze pszczelarskim w ramach Planu Strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023–2027 (projekt)
Spis treści
I. Słownik pojęć.........................................................3
II. Wykaz skrótów......................................................5
III. Informacje ogólne ...............................................5
IV. Przyznawanie pomocy.........................................6
IV.1 Warunki podmiotowe.........................................7
IV.2 Warunki przedmiotowe....................................10
V. Wypłata pomocy ................................................17
V.1 Zobowiązania w okresie związania celem .......17
VI. Zwrot pomocy ..................................................18

I. Słownik pojęć

beneficjent – podmiot, któremu przyznano pomoc na podstawie umowy;
koszt netto - koszt zakupu usługi lub produktu nie obejmujący podatku VAT oraz zaliczki na podatek dochodowy w odniesieniu do umów cywilnoprawnych; numer EP – numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
okres związania celem – okres po wypłacie pomocy/po zakończeniu realizacji operacji, w trakcie którego beneficjent powinien utrzymać warunki przyznania i wypłaty pomocy/ realizować zobowiązania określone dla danej interwencji; organizacja pszczelarska - podmiot działający w formie:1) związku pszczelarskiego;2) stowarzyszenia pszczelarzy;3) zrzeszenia pszczelarzy;4) spółdzielni pszczelarskiej;5) grupy producentów rolnych - w zakresie działalności pszczelarskiej. pień pszczeli – ul wraz z zasiedlającą go rodziną pszczelą i plastrami stanowiącymi gniazdo (§ 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół);
pszczelarz – podmiot prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół (Apis mellifera), wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
regulamin naboru wniosków – regulamin naboru wniosków o przyznanie pomocy, o którym mowa w ustawie PS WPR;
rok pszczelarski – okres obejmujący 12 kolejnych miesięcy liczony od dnia 16 października danego roku do dnia 15 października roku następnego. Wyjątkowo rok pszczelarski 2023 rozpoczyna się dnia 1 stycznia 2023 r., a kończy dnia 15 października 2023. Kolejny rok pszczelarski rozpoczyna się z dniem 16 października 2023 r.;
rozporządzenie 2018/848 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007;
rozporządzenie 2021/2115 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiające przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylające rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013;
rozporządzenie 2022/1475 – rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1475 z dnia 6 września 2022 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 w odniesieniu do ewaluacji planów strategicznych WPR oraz dostarczania informacji na potrzeby monitorowania i ewaluacji;
umowa – umowa o przyznaniu pomocy, o której mowa w ustawie PS WPR;
ustawa PS WPR – ustawa z dnia XX o Planie Strategicznym dla wspólnej polityki rolnej;
ustawa zakaźna - ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
wytyczne podstawowe – wytyczne podstawowe dotyczące pomocy w ramach Planu Strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023–2027, o których mowa w art. … ustawy PS WPR;wytyczne szczegółowe – wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania, wypłaty i warunków zwrotu pomocy dla interwencji w sektorze pszczelarskim w ramach Planu Strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023–2027;
wniosek o przyznanie pomocy – wniosek o przyznanie pomocy, o którym mowa w ustawie PS WPR;
wnioskodawca – podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy.

II. Wykaz skrótów

EFRG – Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji;JDR - Jednostka Doradztwa Rolniczego;
ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
PS WPR – Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

III. Informacje ogólne

Niniejsze wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania, wypłaty i warunków zwrotu pomocy dla interwencji w sektorze pszczelarskim Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 współfinansowanego z EFRG uzupełniają Wytyczne podstawowe dotyczące pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
Wsparcie w ramach interwencji w sektorze pszczelarskim realizuje cel szczegółowy 2 „Zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjności gospodarstw, zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej, w tym większe ukierunkowanie na badania naukowe, technologię i cyfryzację”
Niniejsze wytyczne odnoszą się do wszystkich rodzajów interwencji w sektorze pszczelarskim tj.:
1. I.6.1 - wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej (I.6.1);
2. I.6.2 - inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych (I.6.2);
3. I.6.3 - wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi (I.6.3);
4. I.6.4 - ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej (I.6.4);
5. I.6.5 - pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół (I.6.5);
6. I.6.6 - wsparcie naukowo-badawcze (I.6.6); 1 Cel szczegółowy określony w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (UE) 2021/2115
7. I.6.7 - wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych (I.6.7),
i określają właściwe dla tych interwencji:
1. warunki przyznawania pomocy;
2. warunki realizacji operacji;
3. formę, w jakiej przyznawana jest pomoc, oraz wysokość pomocy udzielanej beneficjentowi;
4. warunki wypłaty pomocy;
5. zobowiązania beneficjenta;
6. warunki zwrotu pomocy.
Niniejsze wytyczne zostały wydane w celu przygotowania do realizacji zadań związanych z przyznawaniem, wypłatą i zwrotem pomocy, w szczególności do opracowania ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie pomocy, regulaminu naboru wniosków oraz procedur dotyczących przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy.

IV. Przyznawanie pomocy

Pomoc przyznaje się na wniosek, który może być zmieniony w dowolnym zakresie, w okresie prowadzonego naboru. Po upływie tego terminu, dokonane zmiany wniosku nie będą uwzględniane. Ocena wniosku o przyznanie pomocy nastąpi w oparciu o wytyczne podstawowe, z uwzględnieniem wariantu I podczas oceny merytorycznej. 1. Pomoc przyznaje się, w zależności od rodzaju interwencji następującym podmiotom: 1) pszczelarzowi - dotyczy interwencji I.6.2; I.6.4; I.6.7 2) organizacji pszczelarskiej, za której pośrednictwem pomoc jest udzielana pszczelarzowi - dotyczy interwencji I.6.2; I.6.3; I.6.5 3) organizacji pszczelarskiej, z wyjątkiem grupy producentów rolnych - w zakresie działalności pszczelarskiej - dotyczy interwencji I.6.1;4) JDR - dotyczy interwencji I.6.1;5) jednostce naukowo-badawczej zajmującej się tematyką pszczelarską - dotyczy interwencji I.6.6. 2. W przypadku niewykorzystania budżetu w danym roku pszczelarskim przydzielonego na poszczególne interwencje pszczelarskie, nierozdysponowane środki z koperty finansowej mogą zostać przeniesione do wykorzystania w ramach innych interwencji pszczelarskich. 3. W regulaminie naborów wniosków o przyznanie pomocy ARiMR określa rozwiązania w celu unikania konfliktu interesów. Beneficjent, który jest uprawniony do korzystania z pomocy w ramach interwencji I.6.2; I.6.4, nie może korzystać w ramach PS WPR ze wsparcia w ramach interwencji I 10.1.1 „Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność” (dotacje) oraz interwencji I 10.5 „Rozwój małych gospodarstw”, w zakresie sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej wspieranych w ramach niniejszych interwencji. 4. Przyznanie pomocy w ramach interwencji objętych niniejszymi wytycznymi nie wymaga wniesienia/złożenia zabezpieczenia.

IV.1 Warunki podmiotowe

1. W ramach interwencji I.6.1 pomoc przyznaje się podmiotowi, który wykaże się co najmniej 3-letnim doświadczeniem w organizowaniu szkoleń dla pszczelarzy.
2. W ramach rodzaju interwencji I.6.2 pomoc przyznaje się pszczelarzowi, również za pośrednictwem organizacji pszczelarskiej, który:
1) ma nadany numer EP;
2) umieszcza na rynku produkty pszczele, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej czy rolniczego handlu detalicznego);
3) posiada co najmniej 10 pni pszczelich.
W przypadku, gdy pszczelarz ubiega się o pomoc za pośrednictwem organizacji pszczelarskiej, w danym roku pszczelarskim może ubiegać się o pomoc za pośrednictwem tylko jednej organizacji.
W sytuacji, gdy pomoc jest udzielana za pośrednictwem organizacji pszczelarskiej, organizacja ta może ubiegać się o refundację udokumentowanych kosztów netto bezpośrednio związanych z wykonaniem projektu (np. księgowości, prac biurowych, nabycia materiałów biurowych, korespondencji, telekomunikacji oraz niezbędnego do realizacji projektu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem), w wysokości do 4% kwoty wsparcia udzielonej pszczelarzom za jej pośrednictwem, jednak kwota ta nie może przekraczać 65 zł w przeliczeniu na pszczelarza.
Dokumenty poświadczające zakup sprzętu pszczelarskiego (faktury/rachunki) muszą być wystawione imiennie na poszczególnych pszczelarzy.
3. W ramach rodzaju interwencji I.6.3 pomoc przyznaje się pszczelarzowi za pośrednictwem organizacji pszczelarskiej, który ma nadany numer EP.
Pszczelarz w danym roku pszczelarskim może ubiegać się o pomoc za pośrednictwem tylko jednej organizacji pszczelarskiej.
Organizacja pszczelarska może ubiegać się o refundację udokumentowanych kosztów netto bezpośrednio związanych z wykonaniem projektu (np. księgowości, prac biurowych, nabycia materiałów biurowych, korespondencji, telekomunikacji oraz niezbędnego do realizacji projektu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem), w wysokości do 4% kwoty wsparcia udzielonej pszczelarzom za jej pośrednictwem, jednak kwota ta nie może przekraczać 30 zł w przeliczeniu na pszczelarza.
Dokumenty poświadczające dokonanie zakupu leków warrozobójczych (faktury/rachunki) muszą być wystawione na organizację pszczelarską.
4. W ramach rodzaju interwencji I.6.4 pomoc przyznaje się pszczelarzowi, który: 1) ma nadany numer EP; 2) umieszcza na rynku produkty pszczele, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej czy rolniczego handlu detalicznego); 3) posiada co najmniej 25 pni pszczelich – warunek w przypadku ubiegania się o pomoc na zakup przyczep (lawet) do przewozu uli, urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli, wag pasiecznych, elektryzatorów (pastuchów elektrycznych), lokalizatorów GPS uli; 4) posiada co najmniej 150 pni pszczelich – warunek w przypadku ubiegania się o pomoc na zakup ładowarek, mini ładowarek oraz innych wózków samojezdnych umożliwiających załadunek i rozładunek uli.
Dokumenty poświadczające zakup maszyn i urządzeń (faktury/rachunki) muszą być wystawione imiennie na pszczelarza.
5. W ramach rodzaju interwencji I.6.5 pomoc przyznaje się pszczelarzowi za pośrednictwem organizacji pszczelarskiej, który: 1) ma nadany numer EP; 2) umieszcza na rynku produkty pszczele, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej czy rolniczego handlu detalicznego) - warunek nie dotyczy pszczelarzy posiadających nie więcej niż 10 pni pszczelich.
Pszczelarz w danym roku pszczelarskim może ubiegać się o pomoc za pośrednictwem tylko jednej organizacji pszczelarskiej.
Organizacja pszczelarska może ubiegać się o refundację udokumentowanych kosztów netto bezpośrednio związanych z wykonaniem projektu (np. księgowości, prac biurowych, nabycia materiałów biurowych, korespondencji, telekomunikacji oraz niezbędnego do realizacji projektu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem), w wysokości do 4% kwoty wsparcia udzielonej pszczelarzom za jej pośrednictwem, jednak kwota ta nie może przekraczać 30 zł w przeliczeniu na pszczelarza.
Dokumenty poświadczające dokonanie zakupu pszczół (faktury/rachunki) muszą być wystawione na organizację pszczelarską.
6. W ramach rodzaju interwencji I.6.6 pomoc przyznaje się jednostce naukowobadawczej zajmującej się tematyką pszczelarską, która: 1) ma nadany numer EP; 2) w okresie ostatnich 5 lat opublikowała (lub jej pracownicy naukowi opublikowali) w czasopismach naukowych publikację z zakresu pszczelarstwa lub rynku miodu.
7. W ramach rodzaju interwencji I.6.7 pomoc przyznaje się pszczelarzowi, który: 1) ma nadany numer EP; 2) umieszcza na rynku produkty pszczele, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej czy rolniczego handlu detalicznego);3) posiada co najmniej 10 pni pszczelich.

IV.2 Warunki przedmiotowe

W odniesieniu do niniejszych interwencji refundacji podlegają koszty netto.
1. W ramach interwencji I.6.1 pomoc przyznaje się w formie refundacji do 100% kosztów netto, niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia. Koszty szkoleń powinny uwzględniać realia rynkowe i obejmować w szczególności: najem sal do celów szkolenia, materiały szkoleniowe, wynagrodzenia dla wykładowców, wyżywienie uczestników szkolenia. Uczestnikiem szkolenia może być: 1) pszczelarz;2) osoba, która złoży oświadczenie, że planuje prowadzić działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół (Apis mellifera), i wystąpić o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy zakaźnej.Tematyka szkoleń dotyczy przede wszystkim: 1) prowadzenia gospodarki pasiecznej;2) chorób pszczół i ich zwalczania oraz zapobiegania;3) biologii rodziny pszczelej;4) pożytków i produktów pszczelich;5) marketingu i pozycjonowania na rynku produktów;6) ekonomiki gospodarki pasiecznej;7) wędrownej gospodarki pasiecznej. Tematy szkoleń pszczelarskich obejmujące inny niż wyżej wyszczególniony zakres, nie mogą przekroczyć 30% godzin szkoleniowych. Nie są refundowane koszty szkoleń, które zostały poniesione przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy. W celu ograniczenia ryzyka refundacji nadmiernych kosztów szkoleń w regulaminie naboru wniosków zostanie określony katalog refundowanych kosztów oraz ich maksymalna wysokość.
2. W ramach interwencji I.6.2 pomoc przyznaje się w formie refundacji do 60% kosztów netto zakupu nastepującego nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej: 1) miodarek, 2) odstojników, 3) dekrystalizatorów, 4) stołów do odsklepiania plastrów, 5) suszarek do suszenia obnóży pyłkowych, 6) topiarek do wosku, 7) urządzeń do kremowania miodu, 8) refraktometrów, 9) wózków ręcznych do transportu uli, 10) wialni do pyłku, 11) uli lub ich elementów, 12) kraty odgrodowe i inne izolatory ramkowe, 13) urządzeń do omiatania pszczół, 14) poławiaczy pyłku, 15) sprzętu do pozyskiwania pierzgi, 16) wag pasiecznych, 17) pakietów ramek ulowych (jeden pakiet to 100 ramek ulowych dowolnego typu), 18) kamer cyfrowych (wartość refundacji do 300 zł za kamerę).Maksymalna wysokość pomocy przekazanej pszczelarzowi w okresie jednego roku pszczelarskiego nie może przekroczyć 100 zł w przeliczeniu na jeden posiadany pień pszczeli i nie więcej niż 15 000 zł.Nie są refundowane koszty zakupów, które zostały zrealizowane przed rozpoczęciem danego roku pszczelarskiego, wyjątek stanowi rok pszczelarski 2023 w którym będą refundowane koszty zakupów zrealizowane od dnia 1 stycznia 2023 r.Przydział środków pomocowych poszczególnym beneficjentom dokonywany jest przy uwzględnieniu m.in.:, planowanych wydatków, liczby pni pszczelich wskazanych we wniosku o przyznanie pomocy, wielkości środków finansowych przewidzianych na ten cel w budżecie PS WPR.Pomoc przysługuje w pełnej wysokości (bez stosowania redukcji) i w pierwszej kolejności młodym pszczelarzom tj.tym którzy mają nie więcej niż 40 lat w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy.W przypadku gdy zapotrzebowanie na środki finansowe w złożonych wnioskach o przyznanie pomocy przekroczy dostępny budżet interwencji, pomoc zostanie zredukowana proporcjonalnie, w oparciu o posiadaną liczbę pni pszczelich ubiegających się o pomoc w ramach tego rodzaju interwencji, według współczynnika określonego przez ARiMR.
3. W ramach interwencji I.6.3 pomoc przyznaje się w formie refundacji do 90% kosztów netto: 1) zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych warrozobójczych, 2) nabycia produktów leczniczych do walki z warrozą, zawierających substancje czynne wymienione w rozporządzeniu 2018/848 – również w przypadku pasiek, względem których ich właściciele posiadają certyfikat produkcji ekologicznej, o której mowa w art.35 ust.1 tego rozporządzenia.W przypadku, pasiek prowadzących produkcję miodu metodami nieekologicznymi refundacji podlegają koszty zakupu wszystkich produktów weterynaryjnych warrozobójczych dopuszczonych do stosowania na terenie Polski.W przypadku gospodarstw ekologicznych prowadzących pasieki w systemie produkcji ekologicznej i produkujących certyfikowane produkty pochodzące z pszczelarstwa, o których mowa w art.2 ust. lit.a) rozporządzenia 2018/848, refundacji podlegają koszty zakupu produktów leczniczych do walki z warrozą, w tym Varroa destructor, zawierających substancje czynne wymienione w tym rozporządzeniu.Ilość refundowanych produktów leczniczych weterynaryjnych dla pszczelarza musi być zgodna z zaleceniem lekarza weterynarii.Refundacja kosztów zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych bedzie wypłacana, jeżeli obrót lekami odbędzie się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.Nie są refundowane koszty zakupów, które zostały zrealizowane przed rozpoczęciem roku pszczelarskiego, wyjątek stanowi rok pszczelarski 2023, w którym będą refundowane koszty zakupów zrealizowane od dnia 1 stycznia 2023 r.W przypadku niewykorzystania budżetu finansowego pozostałych interwencji pszczelarskich, środki te powiększają budżet niniejszej interwencji.W odniesieniu do beneficjentów którzy zawarli umowy na realizację kilku interwencji, w przypadku zagrożenia niewykorzystania środków finansowych w ramach danej umowy, możliwe jest przesunięcie tych środków na realizację innych umów, do wysokości 20% kwoty określonej w umowie.Zasady oraz warunki przesunięcia tych środków zostaną określone w regulaminie naboru wniosków.
4. W ramach interwencji I.6.4 pomoc przyznaje się w formie refundacji do 60% kosztów netto zakupu następującego nowego sprzętu, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby prowadzenia gospodarki wędrownej: 1) przyczep (lawet) do przewozu uli, 2) urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli, 3) wag pasiecznych, 4) elektryzatorów (pastuchów elektrycznych), 5) lokalizatorów GPS uli, 6) ładowarek, mini ładowarek oraz innych wózków samojezdnych umożliwiających załadunek i rozładunek uli. Każdy sprzęt, maszyna i urządzenie którego wartość jednostkowa zakupu netto przekraczała 1 000 zł i podlegał refundacji, musi być trwale oznakowany w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację.Maksymalna wysokość pomocy przekazanej pszczelarzowi w okresie jednego roku pszczelarskiego nie może przekroczyć: 1) 150 zł w przeliczeniu na jeden posiadany pień pszczeli w przypadku pszczelarza posiadającego 25-150 pni pszczelich;  2) 200 zł w przeliczeniu na jeden posiadany pień pszczeli w przypadku pszczelarza posiadającego powyżej 150 pni pszczelich i nie więcej niż 40 000 zł. Nie są refundowane koszty zakupów, które zostały zrealizowane przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Pomoc przysługuje w pełnej wysokości (bez stosowania redukcji) i w pierwszej kolejności młodym pszczelarzom tj. tym którzy mają nie więcej niż 40 lat w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy. W przypadku gdy zapotrzebowanie na środki finansowe w złożonych wnioskach o przyznanie pomocy przekroczy dostępny budżet interwencji, pomoc zostanie zredukowana proporcjonalnie, w oparciu o posiadaną liczbę pni pszczelich ubiegających się o pomoc w ramach tej interwencji.
5. W ramach interwencji I.6.5 pomoc przyznaje się w formie refundacji do 70% kosztów netto zakupu: 1) matek pszczelich pochodzących z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi i rejestry, z pasiek hodowlanych, w których prowadzona jest ocena przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, 2) odkładów lub pakietów pszczelich z matkami pszczelimi pochodzącymi z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi i rejestry, z pasiek hodowlanych, w których prowadzona jest ocena przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, 3) odkładów lub pakietów pszczelich, od producentów którzy uzyskali rekomendację związków lub zrzeszeń pszczelarzy, gwarantujących między innymi, że matki pszczele w pakietach i odkładach pszczelich pochodzą z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry.Refundacji podlegają koszy zakupu pszczół, z pasiek: 1) które przed rozpoczęciem sprzedaży pszczół w danym roku pszczelarskim przedstawią agencji płatniczej aktualne zaświadczenie weterynaryjne o zdrowotności rodzin pszczelich, wystawione przez lekarza weterynarii wolnej praktyki (nie wcześniej niż miesiąc przed rozpoczęciem sprzedaży pszczół), a zainteresowanym pszczelarzom, kopię takiego zaświadczenia, 2) w których nie stwierdzono objawów klinicznych chorób pszczół, w szczególności warrozy, nosemozy, zgnilca amerykańskiego i europejskiego, chorób wirusowych oraz grzybicy wapiennej, 3) w których na potrzeby związane z interwencją wyprodukowano nie więcej łącznie niż 3 pakiety lub odkłady, w przeliczeniu na posiadany pień pszczeli. Pszczelarz w danym roku pszczelarskim może otrzymać wsparcie do zakupu matek, pakietów i odkładów pszczelich łącznie, nie więcej niż 50% liczby aktualnie posiadanych przez niego pni pszczelich, w tym nie więcej niż 20% pakietów i odkładów pszczelich. Maksymalna cena jednostkowa netto matki, pakietu lub odkładu pszczelego przyjęta do refundacji oraz inne zasady i warunki dotyczące pasiek z których zakup pszczół podlega refundacji, zostaną określone w regulaminie naboru wniosków. Maksymalna wysokość pomocy przekazanej pszczelarzowi w okresie jednego roku pszczelarskiego nie może przekroczyć 10 000 zł. Nie są refundowane koszty zakupów, które zostały zrealizowane przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, wyjątek stanowi rok pszczelarski 2023 w którym będą refundowane koszty zakupów zrealizowane od dnia 1 stycznia 2023 r.W przypadku gdy zapotrzebowanie na środki finansowe w złożonych wnioskach o przyznanie pomocy przekroczy dostępny budżet interwencji, pomoc zostanie zredukowana proporcjonalnie, w oparciu o posiadaną liczbę pni pszczelich ubiegających się o pomoc w ramach tej interwencji.
6. W ramach rodzaju interwencji I.6.6 pomoc przyznaje się w formie refundacji do 100% kosztów netto poniesionych w trakcie danego roku pszczelarskiego, w szczególności kosztów związanych z obsługą i realizacją projektu, np.: 1) wynagrodzenie personelu zaangażowanego w realizację projektu; 2) koszty delegacji, diet; 3) zakup odczynników i niezbędnego sprzętu laboratoryjnego; 4) zakup usług niezbędnych do zrealizowania projektu. Do głównych obszarów tematycznych wspieranych projektów będą zaliczane: 1) zdrowie pszczół;2) jakość produktów pszczelich; 3) innowacje w gospodarce pasiecznej.W związku z szerokim obszarem możliwych badań i analiz, wnioski o przyznanie pomocy powinny zawierać szczegółowy ich opis, który pozwoli oszacować: 1) potencjalne korzyści dla pszczelarstwa, 2) wielkość nakładów do potencjalnych korzyści. W okresie roku pszczelarskiego maksymalna wysokość pomocy przekazanej beneficjentowi na realizację danego projektu nie może przekroczyć 80 000 zł. W ramach niniejszej interwencji nie przewiduje sie refundacji kosztów inwestycyjnych. Nie są refundowane koszty zakupów, które zostały zrealizowane przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. 
7. W ramach rodzaju interwencji I.6.7 pomoc przyznaje się w formie refundacji do 90% kosztów netto: 1) zakupu analiz fizyko-chemicznych miodu; 2) analizy pyłkowej miodu. Maksymalna wysokość pomocy przekazanej pszczelarzowi w okresie jednego roku pszczelarskiego nie może przekroczyć 10 000 zł. Maksymalna refundacja kosztu analizy (oznaczenia) nie może przekraczać 90% stawki tej analizy w ramach badania urzędowego. Wsparcie przewidziane dla analiz miodu nie będzie obejmowało analiz wykonanych w celu potwierdzenia spełniania standardowych wymagań dotyczących właściwości fizyko-chemicznych miodów, określonych w obowiązujących przepisach prawa, jak również analiz urzędowych. Nie są refundowane koszty zakupów, które zostały zrealizowane przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

V. Wypłata pomocy

Warunki dotyczące wypłaty pomocy zostały określone w wytycznych podstawowych i mają zastosowanie do interwencji w sektorze pszczelarskim. 
W odniesieniu do beneficjentów którzy zawarli umowy na realizację kilku interwencji, w przypadku zagrożenia niewykorzystania środków finansowych w ramach danej umowy, możliwe jest przesunięcie tych środków na realizację innych umów, do wysokości 20% kwoty określonej w umowie. 
Zasady oraz warunki przesunięcia tych środków zostaną określone w regulaminie naboru wniosków. 
Przed wypłatą pomocy beneficjent jest zobowiązany do przekazania ARiMR danych na potrzeby monitorowania i ewaluacji sektora pszczelarskiego, z uwzględnieniem informacji określonych w załączniku V pkt 4, 5 i 6 rozporządzenia wykonawczego 2022/1475. 
Wypłata pomocy może nastąpić jedynie po przekazaniu przez beneficjenta niniejszych danych.

V.1 Zobowiązania w okresie związania celem

Warunki dotyczące zobowiązań w okresie związania celem zostały określone w wytycznych podstawowych i mają zastosowanie do interwencji w sektorze pszczelarskim.
Ponadto:
1. podmioty, które otrzymały pomoc, zobowiązane są do przechowywania dokumentacji rzeczowej i finansowej oraz innych dokumentów związanych z realizacją umowy o przyznaniu pomocy przez okres 5 lat, licząc od roku następującego po roku, w którym dokonano płatności.
2. pszczelarz zobowiązany jest do: 1) utrzymywania sprzętu, maszyn i urządzeń objętych pomocą w należytym stanie technicznym przez okres 5 lat licząc od roku następującego po roku, w którym dokonano płatności, 2) oznakowania w sposób trwały sprzętu, maszyn i urządzeń objętych pomocą umożliwiający jego identyfikację przez okres 5 lat licząc od roku następującego 18 po roku, w którym dokonano płatności - dotyczy to sprzętu którego wartość jednostkowa zakupu netto przekraczała 1 000 zł, 3) posiadania pełnej dokumentacji poniesionych kosztów przez okres 5 lat, licząc od roku następującego po roku, w którym dokonano płatności, a w szczególności faktur/rachunków oraz dokumentów potwierdzających dokonanie płatności.

VI. Zwrot pomocy

Warunki zwrotu pomocy zostały określone w wytycznych podstawowych i mają zastosowanie do niniejszych wytycznych, z wyłączeniem przypadków o których mowa w rozdziale X.Zwrot pomocy pkt 1. ppkt 2), w przypadku interwencji I.6.2; I.6.3 oraz I.6.5, w roku pszczelarskim 2023.
W przypadku stwierdzenia nadużycia lub poważnego zaniedbania, za które odpowiedzialny jest beneficjent, oprócz zwrotu nienależnych płatności wraz z odsetkami ustawowymi, zostanie naliczona dodatkowa kara, w kwocie odpowiadającej różnicy między kwotą pierwotnie wypłaconą a kwotą, do której wnioskodawca był uprawniony.

Blok reklam
Ul-tech
img
span>
Ramki do uli róznego typu.
Mapa RZP w Czestochowie
img
Rozmieszczenie Kół Pszczelarzy wg. mapy powiatów naszego regionu.
Kontakt z Kołami Pszczelarzy.
Pokarm dla pszczół
img
apifood.pl
Apiciasto powstaje na bazie najwyższej jakości składników bezpiecznych dla pszczół.
Zakład produkujący Apifood otwarty jest na sugestie płynące od pszczelarzy,
dzięki czemu produkcja odbywa się pod nadzorem technologów i pszczelarzy aby móc dostarczyć najlepszy produkt.
Praca Zarządu RZP
img
Zarząd RZP jest otwarty na współpracę
- z władzami lokalnymi
- z samorządami
- z organizacjami pozarządowymi
Sklep pszczelarski przy RZP
img
Olga Romanowska - tel: 516 056 323
- bogaty wybór asortymentu
- realizacja zakupów na dotacje z UE
- współpraca z najlepszymi dostawcami sprzętu
- realizacja indywidualnych zamówień
ZAPRASZAMY WE WTOREK I ŚRODĘ W GODZ. 10-14
42-280 Częstochowa - Gnaszyn ul.Łukowa 57
TEL.: biuro: 797 116 770, księgowość: 504 172 011, Mail2: biuro@rzpcz.pl
NIP: 573 133 73 72
BNP Paribas, NR RACHUNKU: 05 1750 0012 0000 0000 3089 7617
seled4@interia.pl